Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding als FMT Sport lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst door FMT Sport van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid in ingevuld. Indien er geen datum is ingevuld gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van het inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- en is bij inschrijving verschuldigd. FMT Sport is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met leden.
b. Leden onder de 16 jaar mogen alleen deelnemen aan de groepslessen. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen alleen fitnessen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
c. Als aanmelding geschied via de werkgever (of bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers.
d. Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij FMT Sport is altijd opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij FMT Sport kan op elk gewenst moment ingaan. Men dient een maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen, anders wordt het abonnement onder dezelfde condities verlengd. Bij een jaarabonnement wordt een herinneringsmail gestuurd. Indien men hier niet op reageert wordt het abonnement een maandabonnement.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Betaling via automatische incasso is per maand.
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso een week later nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt €9,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid 2 weken de tijd om middels een factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke is gebleven wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
d. De FMT Sport pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de FMT Sport vestiging worden geweigerd. FMT Sport is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor, het na beëindiging nog resterende deel van de ondertekende lidmaatschapsperiode, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
e. FMT Sport behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Ten minste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Openingstijden

a. FMT Sport behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is de FMT Sport vestiging gerechtigd gesloten te zijn.
d. Tijdens basisschoolvakanties kunnen aangepaste openingstijden volgens een vooraf kenbaar gemaakt rooster van toepassing zijn.

Artikel 4: Groepslessen

a. Een lid kan maximaal één les per dag reserveren. Als er plaats is, kan het lid deelnemen aan meerdere lessen per dag.
b. Reservering van lessen kan slechts telefonisch of ter plaatse geschieden. Via de mail maximaal 24 uur van te voren reserveren.
c. FMT Sport behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt via de website.
d. Afmelding van een reservering dient telefonisch of ter plaatse te geschieden. Dit kan kosteloos tot 24 uur voor de aanvang van de les. Als driemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden kan een lid geen groepslessen meer reserveren. De registratie van een te late afmelding of het ontbreken daarvan, vervalt na drie maanden.
e. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. FMT Sport behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen via de mail: administratie@fmtsport.nl. Het lid ontvangt een bevestigingsmail.
b. Het lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt met inachtneming van artikel 2.
c. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt met inachtneming van artikel 2.
d. De FMT Sport pas dient na afloop van het lidmaatschap te worden geretourneerd aan FMT Sport. Bij het in gebreke blijven hiervan wordt €15 in rekening gebracht.
e. FMT Sport behoudt zich het recht om bij herhaaldelijke of ernstige schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gebleven gedrag op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van de cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij FMT Sport, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. FMT Sport, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of stagiaires of vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. FMT Sport, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of van derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FMT Sport, indien deze schade aan nalatigheid en/of door schuld van het lid is te wijten.

Artikel 7: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de FMT Sport vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de FMT Sport vestiging staan op de website en zijn bij de balie van de FMT Sport vestiging op te vragen. Tevens liggen de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FMT Sport aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en FMT Sport, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de FMT Sport vestiging is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van FMT Sport te kennen en te accepteren. De huisregels zijn te vinden op de website en in de sportschool.
d. FMT Sport is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd. Bestaande leden worden schriftelijk op de hoogte gebracht van wijzigingen.